Generalforsamling

 

CVRNR 32742017


§ 8 - Generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest

15. januar.


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

- Valg af dirigent

- Bestyrelsens beretning

- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

- Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- Valg af revisor og suppleant.

- Behandling af indkomne forslag

- Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


Retur til Vedtægter


 

Regelmæssig

Drift