Bestyrelsen

 

CVRNR 32742017


§ 10 - Bestyrelsen


Selskabets bestyrelse består af 5 til 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår halvdelen af medlemmerne, første gang efter lodtrækning. Den siddende bestyrelse afgør behovet for antallet af medlemmer i bestyrelsen.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til kørselsgodtgørelse efter statens regler.


Retur til Vedtægter


 

Regelmæssig

Drift