Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

 

CVRNR 32742017


§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk og indbyrdes ligeligt.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad  (herunder betaling af anlægsbidrag), samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo ) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


Retur til Vedtægter


 

Regelmæssig

Drift